Autobuski prevoz učenika i nastavnika osnovnih škola na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi

Petrovac, 15. Juli 2009. PR Objave: Poziv -

Autobuski prevoz uÄenika i nastavnika osnovnih Å¡kola na teritoriji opÅ¡tine Petrovac na Mlavi

Javni poziv za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za uslugu autobuskog prevoza učenika i nastavnika Osnovnih škola na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi za školsku 2009/2010 godinu.

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 8. i čl. 69 i 72. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', broj 116/08)

OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI

raspisuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za uslugu autobuskog

prevoza učenika i nastavnika Osnovnih škola na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi za školsku 2009/2010 godinu

(broj javne nabavke 404-31/09-02)

1. Predmet javne nabavke jeste: nabavka usluge autobuskog prevoza prevoza učenika i nastavnika Osnovnih škola na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi za školsku 2009/2010 godinu, sa mogućnošću produženja Ugovora shodno članu 24. Stav 1. Tačka 8. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', broj 116/08)

2. Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i uslovima definisanim u konkursnoj dokumentaciji a ispunjenje ovih uslova dužni su da dokažu na način propisan u članu 45. Zakona o javnim nabavkama. Nedostavljanje bilo kog od traženih dokaza čini ponudu neispravnom i takva ponuda neće biti razmatrana. Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova ne sme biti starija od 6 meseci.

3. Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja u ''Službenom Glasniku RS'', do 12 časova. Neblagovremenom ponudom smatraće se svaka ponuda koja nije stigla do navedenog roka.

4. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu Naručioca: Opština Petrovac na Mlavi ul. Srpskih Vladara br. 165; 12 300 Petrovac na Mlavi, sa naznakom: ''Ponuda za nabavku usluge autobuskog prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi za školsku 2009/2010 godinu - NE OTVARATI'', poštom ili lično preko pisarnice opštinske Uprave, kancelarija broj 6. Na koverti-omotnici Ponuđač naznačava tačan naziv Ponuđača, adresu, broj telefona i osobu za kontakt.

Neblagovremene ponude će biti vraćene Ponuđačima neotvorene.

5. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ''ekonomski najpovoljnija ponuda''.

Elementi kriterijuma su:

-ponuđena cena do 40 pondera

- tehnička opremljenost do 20 pondera

- kadrovska opremljenost do 10 pondera

- referentna lista do 20 pondera

- način plaćanja do 5 pondera

- samostalni nastup ponuđača 5 pondera

6. Konkursna dokumentacija se može podići na adresi Naručioca u kancelariji broj 1 svako radnog dana od 7-15 časova, uz dokaz o uplaćenom iznosu od 10.000,00 dinara, na račun broj 840-745151843-03 model 97 poziv na broj 58-078 svrha - troškovi izrade konkursne dokumentacije u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

7. Javno otvaranje ponuda obaviće se istoga dana po isteku roka za dostavljanje ponuda, odnosno 30-tog dana od objavljivanja javnog poziva u ''Službenom Glasniku RS'' u 12 časova u zgradi opštine Petrovac na Mlavi.

8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici Ponuđača, koji su dužni da dostave overeno punomoćje za učestvovanje u postupku.PODACI O FIRMI

Naziv: Skupština opštine Petrovac na Mlavi
Adresa: Srpskih Vladara 165
Grad: Petrovac 12300
e-mail: info@petrovacnamlavi.rs
Web: www.petrovacnamlavi.rs
Tel: 012/331-280 lok 229

Više...

POVEZANI SADRŽAJI

Bačijada

Tradicionalna, peta po redu privredno-turistička manifestacija "Sabor bačijara", održaće se u... Više...

Pomoć Opštine osnovnim školama na Zvezdari

Gradska opština Zvezdara je sa 115.000,00 dinara finansijski pomogla svim osnovnim školama na svojoj... Više...

Javni poziv za uvid u poseban birački spisak nacionalnih manjina

Neposredni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina biće održani 6. juna 2010. godine. Uvid... Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed